14.11.2013

 

بې ګناه چې ګنهګاروي هغه زه یم.
بې له درده چې بیمار وي هغه زه یم.
دمطلب یاران ښو هر طرف ته ګورم.
بې مطلبه چې دې یاروي هغه زه یم.
بې دنیا خلک دنیاځان ته راخپل کړي.
په دنیا چې بې دنیا وي هغه زه یم.
ده دنیا خلک ښو ټول مسافر ګرځي.
په خپل کور چې مسافر وي هغه زه یم.
هر طرف ته خلک ګورم چې موسکا کړي.
چې موسکا یې هم ژړا وي هغه زه یم.
یارانې دې په ما ډیرې کانې ووکړې.
چې بې قدره قدردان وي هغه زه یم.
شیرزاد وایې غریبې له خپلو بیل کړم.
غریبي چې مالداري وي هغه زه یم. صفت الله شیرزاد

Dikt på morsmålet sitt... :D

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits